POSLEDNJE NOVOSTI
 

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE, VETERINARSKIH LEKOVA I VAKCINA
VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN BEOGRAD (ZEMUN), ODRŽANE 28.06.2022.

Preuzmite zapisnik

Beograd, 28. jun 2022


ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluka o sazivanju vanredne skupštine društva

Beograd, 21. maj 2021


ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluka o sazivanju redovne skupštine društva

Beograd, 15. april 2021


IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Maj - jul 2020. godine

Preuzmite izveštaj

Beograd, 11. avgust 2020


ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluka o sazivanju redovne skupštine društva

Beograd, 02. jul 2020


IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Za fabruar i mart 2020. godine

Preuzmite izveštaj

Beograd, 10. april 2020


 

IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Za decembar 2019. i januar 2020. godine

Preuzmite izveštaj

Beograd, 06. februar 2020


 

IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Zaključno sa 31.10.2019

Preuzmite izveštaj

Beograd, 31. oktobar 2019


 

IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Zaključno sa 02.09.2019

Preuzmite izveštaj

Beograd, 02. septembar 2019


IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Zaključno sa 31.07.2019

Preuzmite izveštaj

Beograd, 10. avgust 2019


ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluka o sazivanju vanredne skupštine društva

Beograd, 07. avgust 2019


ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluka o sazivanju redovne skupštine društva

Beograd, 27. maj 2016


ZAPISNIK I ODLUKE SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Zapisnik sa sednice 29.01.2016
Odluke sa sednice 29.01.2016.


ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluka o sazivanju vanredne skupštine društva

Beograd, 28. decembar 2015


ODLUKE SA VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluke sa vanredne skupštine društva


ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Zapisnik sa vanredne skupštine društva

Beograd, 23. novembar 2015


ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluka o sazivanju vanredne skupštine društva

Beograd, 22. oktobar 2015


ODLUKA O OTKAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluka o otkazivanju vanredne skupštine društva

Beograd, 13. oktobar 2015


ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluka o sazivanju vanredne skupštine društva

Beograd, 18. septembar 2015


ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Zapisnik sa vanredne skupštine društva


ZAPISNIK SA GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD - Preuzmite dokument

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD - Preuzmite dokument

STATUT VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD - Preuzmite dokument


GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA
VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD

Preuzmite dokument


IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU - SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine društva

Beograd, 29.maj 2015


 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU - SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)

„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091proizvodnja gotove hrane za životinje

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU


Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8), Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Odbor
direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 1.09.2014.godine

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Saziva se vanredna Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd koja će se održati dana 26.09.2014.godine sa
početkom u 9,00 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Batajnički drum br. 4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći
D n e v n i red:
1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje , predsednika skupštine i zapisničara
2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja na finansijski izveštaj za 2013. godinu
5) Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja
i Izveštaj revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2013. godinu;
6) Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu
"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 521.239 akcija sa pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su
donete ako za njih glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.

II

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prsotorijama sedišta "Veterinarskog zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom
od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa
zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 16.9.2014.godine, a pravo učešća na sednici
Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.
Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da
glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine,
uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u
skladu sa zakonom.
Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u
skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.
Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko
punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo
da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje
overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.
Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u
skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta
društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke
dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod
uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o
podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima
pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u
vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke
dnevnog reda sednice.
Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a
dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne
registre.
Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti,
organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web siteu
društva.

Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.


Predsednik Odbora direktora
Žarko Prelić

01-Sep-2014

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013 GODINU

U skladu sa članovima 50 i 51 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011) i članom 3. pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava, (Sl. Glasnik RS broj 14-2012), Veterinarski Zavod Zemun AD Zemun, Batajnički Drum 4, Zemun, MB 07006381 objavljuje Godišnji izvestaj za 2013 godinu.

Preuzmite izveštaj u PDF formatu
 

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU - SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)

 

„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje


IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
 

Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8), Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 29.5.2014.godine


O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I


Saziva se redovna Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd koja će se održati dana 30.06.2014.godine sa početkom u 8,30 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd,
Batajnički drum br. 4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći

D n e v n i red:
 

1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje , predsednika Skupštine i zapisničara
2) Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje
2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanja za 2013. godinu kao i izveštaja Odbora direktora, Izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima
5) Donošenje odluke o :
5/1 Razrešenje Odbora direktora društva
5/2 Imenovanje Odbora direktora društva
5/3 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora
6) Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 521.239 akcija sa pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su donete ako za njih glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.

II

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prostorijama sedišta "Veterinarskog zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 21.6.2014.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva.

Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

Predsednik Odbora direktora
Žarko Prelić
 

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU - SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)

 

„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
 

Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8), Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 14.2.2014.godine

 

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Saziva se vanredna Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd koja će se održati dana 07.03.2014.godine sa početkom u 10,00 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Batajnički drum br. 4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći

D n e v n i red:

1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje , predsednika skupštine i zapisničara
2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Donošenje odluke o odobrenju podnošenja predloga za stečaj Društva na osnovu Unapred pripremljenog plana reorganizacije
5) Donošenje odluke o prestanku mandata predsednika Odbora direktora
6) Donošenje odluke o imenovanju predsednika Odbora Direktora


"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 519.537 akcija sa pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su donete ako za njih glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.


II

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prstorijama sedišta "Veterinarskog zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 25.02.2014.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.
Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.
Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.
Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.
Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovaea potpisa.
Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva.

Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.


Odbor direktora
 

 

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU - SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)

„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJUNa osnovu člana 398.stav 1.tačka 8), Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 23.01.2014.godine

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA
 

I

Saziva se vanredna Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd koja će se održati dana 13.02.2014.godine sa početkom u 13,00 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Batajnički drum br. 4.

Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći DNEVNI RED

1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje , predsednika skupštine i zapisničara
2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Donošenje odluke o usvajanju Plana reorganizacije Veterinarskog zavoda Zemun ad Beograd i davanje ovlašćenja generalnom direktoru za izmene saglasno primedbama poverilaca u toku postupka pripreme usvajanja Plana u Privrednom sudu Beograd
5) Donošenje odluke o prestanku mandata predsednika Odbora direktora
6) Donošenje odluke o imenovanju predsednika Odbora Direktora
7) Davanje naknadne saglasnosti na pravne poslove koje je Zavod zaključio"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 519.537 akcija sa pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su donete ako za njih glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.

II

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prstorijama sedišta "Veterinarskog zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 03.02.2014.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovaea potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva.

Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

Odbor direktora

 

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU - SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)
„VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“ a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU


Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8), Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 11.09.2013.godine


O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Saziva se vanredna Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd koja će se održati dana 30.09.2013.godine sa početkom u 9,00 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Batajnički drum br. 4.

Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći

D n e v n i red:

1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje , predsednika skupštine i zapisničara

2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje

3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

4) Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja

i Izveštaj revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima;"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 521.239 akcija sa pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su donete ako za njih glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.


II

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prostorijama sedišta "Veterinarskog zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 20.9.2013.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Akcionari koji poseduju manje od 0,1%akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno uskladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva.

Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.


Predsednik Odbora direktora

Dragana Ilić

 

 

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU - ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva Veterinarski Zavod Zemun Beograd, održana je dana 28.06.2013. godine u sedištu društva. Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Izveštaj

Jul 2013

 

SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)

„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8), Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 27.05.2013.godine
O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

 

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd koja će se održati dana 28.06.2013.godine sa početkom u 13,00 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Batajnički drum br. 4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći

D n e v n i    r e d:

1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje , predsednika skupštine i zapisničara
2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012.godinu, kao i izveštaja
Odbora direktora i Izveštaj revizora u vezi sa finansijskim izveštajima;
5) Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.godinu
6)Donošenje odluke o:
   6/1 Razrešenju Odbora direktora društva
   6/2 Imenovanje Odbora direktora
   6/3 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 519.537 akcija sa pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su donete ako za njih glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.

II

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prstorijama sedišta "Veterinarskog zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 18.06..2013.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovaea potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva.
Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.


Predsednik Odbora direktora,
Dragana Ilić
 

 

ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, veterinarskih lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd, održana je dana 28.09.2012.god. u sedištu društva i na istoj su donete sledeće

O D L U K E

1.Izbrana su radna tela: Komisija za glasanje, predsednik skupštine i zapisničar
2. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje
3.Usvajen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4.Usvojene su izmene i dopune Statuta društva
5. Donete su odluke o:
5/1 Usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu
5/2 Usvajanju mišljenja ovlašćenog revizora na konsolidovani finansijski izveštaj za 2011.godinu
5/3 Izbor revizora za 2012.godinu
6. Doneta je odluka o razrešenju člana Odbora direktora
7. Doneta je odluka o imenovanju člana Odbora direktora

Uvid u akte sa sednice Skupštine akcionara može se izvršiti u toku radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00
časova u prostorijama Društva.

Generalni direktor
Dejan Đurić, s.r.
 

 

SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu članova 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br. 47/2006) i člana 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedobvanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009)

„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 13. Statuta "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd broj 148 od 29.06.2012.godine, u skladu sa odredbama člana 371., 372., 373. i 374. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 07.09.2012.godine

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I
Saziva se vanredna Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd koja će se održati dana 28.09.2012. sa početkom u 16.00 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Batajnički drum br. 4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći
D n e v n i red:
1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje i zapisničara
2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Usvajanje izmena i dopuna Statuta društva
5) Donošenje odeluke o usvajanju:
5/1Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu
5/2Mišljenja ovlašćenog revizora na konsolidovani finansijski izveštaj za 2011.godinu
5/3Predloga za izbor revizora za 2012.godinu
6) Donošenje odluke o prestanku svojstva člana Odbora direktora
7 Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 519.537 akcija sa pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda su donete ako za njih glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa, osim odluke pod tačkom 4) koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

II

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prstorijama sedišta "Veterinarskog zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionarom se u odnosu prema privrenom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 18.09.2012.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.
Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionar koji ima 0,1% ukupnog broja akcija ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.
Akcionari koji poseduju manje od 0,1% ukupnog broja akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.
Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 0,1% ukupnog broja akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.
Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovara potpisa.
Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva.
Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

Generalni direktor
Dejan Đurić
 

 

 

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

“VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN” a.d. BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 141
Datum 29.06.2012.godine

Z A P I S N I K
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ODRŽANE 29.06.2012.GODINE
 

Sednica je održana u prostorijama društva na dan 29.06.2012.godine sa početkom u 13,00 časova.
Sednici prisustvuju: Vera Baković Nikolić, sa uredno izdatim punomoćjem akcionara Zekstra Grupa-Zekstra doo, Beograd, Bokan Slobodan, član Upravnog odbora, Verica Glumac, šef računovodstva Mijatović Miroslav, Ožegović Nikola i Spomenka Macura, direktor Sektora opštih poslova,
Sednicu je otvorila Vera Baković Nikolić uz konstataciju da je predlog dnevnog reda dat u sazivu ove sednice, i predložila da se pristupi radu po dnevnom redu u sledećem.:

1.Izbor radnih tela: Komisije za glasanje, predsednika skupštine i zapisničara
2. Izveštaj komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje odluke o raspodeli dela neraspoređene dobiti
5. Usklađivanje Osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim drutvima
6. Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
7. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara
8. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2011.godinu kao i izveštaja Upravnog odbora, Izveštaja revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima
9. Donošenje odluke o:
9/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
9/2 Razrešenje Nadzornog odbora društva
9/3 Razrešenje vd generalnog direktora
9/4 Imenovanju Odbora direktora
9/5 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora

Rad po dnevnom redu:

Tačka 1/1
Na predlog sekretara društva, uz prihvatanje predloga prisutnih doneta je sledeća


O D L U K A
o izboru komisije za glasanje i zapisničara

I

Bira se Komisija za glasanje u sastavu:
1) Slobodan Bokan, predsednik
2) Miroslav Mijatović, član i
3) Nikola Ožegović, član
II
Za zapisničara se bira – Spomenka Macura

Tačka 1/2
Sa 484.478 glasova ZA doneta je
 

O D L U K A
o izboru predsednika Skupštine


- Za predsednika Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd bira se Vera Baković Nikolić kao predstavnik akcionara koji poseduje najveći broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.
- Mandat izabranom predsedniku Skupštine traje do izbora predsednika na narednoj redovnoj sednici "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd.

Tačka 2.
Predsednik Komisije za glasanje je u ime Komisije za glasanje izvestio prisutne da pravo glasa na sednici redovne Skupštine akcionara imaju akcionari, ili njihovi punomoćnici, koji poseduju akcije u broju od najmanje 519.
Uvidom u priloženo punomoćje utvrđeno je sledeće :
Akcionar Zekstra Grupa –Zekstra izdao je uredno punomoćje Veri Baković Nikolić koja na ovoj sednici Skupštine akcionara raspolaže sa ukupno 484.478 glasova.
Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara izdatom od strane Centralnog registra pod datumom 19.06.2012.god. utvrđeno je da je broj akcija društva sa pravom glasa 519.537,00, a da je broj glasova kojima raspolaže akcionar Zekstra Grupa –Zekstra 484.478.
Iz navedenog proističe da je raspoloživi broj glasova na ovoj sednici Skupštine akcionara 484.478 glasova, što upućuje na zaključak da redovna Skupština akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje, pri čemu se svaka od budućih odluka donosi prostom većinom glasova akcionara sa pravom glasa, osim odluke pod tačkama 5. i 6. koje se donose običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Tačka 3.
Nakon što je Macura Spomenka podsetila na sadržinu rada po dnevnom redu na prethodnoj sednici održanoj 26.09.2011.godine, doneta je sledeća

O D L U K A
o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd od 26.09.2011.godine, bez primedbi.

Tačka 4.
Na predlog Upravnog odbora Skupština je sa brojem glasova od 484.478 ZA donela sledeću

 

O D L U K U
o raspodeli dela neraspoređene dobiti

1. Neraspoređena dobit koja se u poslovnim knjigama VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN a.d. BEOGRAD, kao dobit iz prethodnih godina, vodi u iznosu od 334.550.145,47 dinara raspoređuje se u iznosu od 231.000.000,00 dinara na dividende akcionarima.
2. Pravo na dividendu imaju akcionari koji to svojstvo imaju na dan 31.12.2011.godine (dan dividende na koji se sačinjava lista akcionara), kada postaju poverioci prema VETERINARSKOM ZAVODU ZEMUNa.d. BEOGRAD za iznos pripadajuće dividende.
3. Dividenda, iz tačke 1. ove odluke, u iznosu od 231.000.000,00 dinara podeliće se u novcu akcionarima iz tačke 2. ove odluke u iznosu koji je srazmeran učešću njihovih akcija u osnovnom kapitalu VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN a.d. BEOGRAD.
4. Plaćanje dividende akcionarima izvršiće se u vreme i na način koji odredi zastupnik VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN a.d. BEOGRAD a prema finansijskim mogućnostima i u zavisnosti od likvidnih sredstava
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Tačka 5.
Nakon što je Macura Spomenka iznela da je novi Zakon o privrednim društvima utvrđuje obavezu da se postojeća akcionarska društva usklade sa odredbama tog zakona, prvenstveno da usklade svoj osnivački akt i statut i da istim urede pitanja upravljanja i svojih organa, kao i druga pitanja od značaja za svoj rad i poslovanje, sa 484.478 glasova ZA je doneta


O D L U K A
o usvajanju Osnivačkog akta

1. Usvaja se Osnivački akt "VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN" a.d. Beograd , čiji je tekst usklađen sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i koji je sastavni deo ove odluke.

2. Ovlašćuje se predsednik skupštine da potpiše i overi Osnivački akt "VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN" a.d. Beograd.

3. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.
Nakon što je Macura Spomenka iznela da je novi Zakon o privrednim društvima utvrđuje obavezu da se postojeća akcionarska društva usklade sa odredbama tog zakona, prvenstveno da usklade svoj osnivački akt i statut i da istim urede pitanja upravljanja i svojih organa, kao i druga pitanja od značaja za svoj rad i poslovanje, sa 484.478 glasova ZA je doneta
 

O D L U K U
o usvajanju Statuta


• Usvaja se Statut "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. Beograd, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

• Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

• Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.
Novim Zakon o privrednim društvima predviđeno je da Skupština akcionara na prvoj sednici usvaja poslovnik o radu Skupštine. U skladu sa napred navedenim sa 484.478 glasova ZA je doneta
 

O D L U K E
o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara

1.Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

2.Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8/1
Obzirom na činjenicu da su finansijski izveštaji za 2011.god. obelodanjeni i opšte poznati, nije bilo diskusija po istim, pa je sa 484.478 glasova ZA je doneta

O D L U K A
o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2011.godinu

1. Usvaja se Finansijski izveštaj "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd sa stanjem na 31.12.2011.godine, sa izveštajem o poslovanju za 2011.godinu, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

2. Usvaja se Izveštaj sa mišljenjem Nadzornog odbora, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

3. Prihvata se predlog Upravnog odbora od 28.05.2012.godine o raspodeli ostvarenog rezultata u 2011.godini u sledećem:
a) Ukupan prihod............................ 1.434.233.454,93dinara
Ukupni troškovi ......................... 1.422.268.429,26dinara
Bruto dobit ................................. 11.965.025,67dinara
Porez na dobit ............................ 2.230.511,10dinara
Neto dobit .................................. 9.734.514,57dinara
b)Neto dobit za 2011.godinu u iznosu od 9.734.514,57 dinara, raspoređuje se u:
neraspoređenu dobit.

4. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8/2
Nakon datog obrazloženja sadržaja Izveštaja ovlašćenog revizora „CONFIDA FINODIT“ na finansijske izveštaje za proteklu poslovnu godinu , brojem od 484.478 glasova ZA doneta je sledeća
 

O D L U K A
o usvajanju izveštaja revizora za 2011.godinu

1. Usvaja se izveštaj revizora na Finansijski izveštaj "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. Beograd za 2011.godinu, dat od revizora “CONFIDA FINODIT” D.O.O. Beograd, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8/3
Izveštaj o radu Upravnog odbora za period između dve godišnje sednice Skupštine akcionara, utvrđen na sednici Upravnog odbora u formi predloga za usvajanje, pa je sa 484.478 glasova ZA doneta
 

O D L U K U
o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora
 

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. Beograd, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9/1
Upravni odbor je organ koji ne može dalje postojati, iz razloga što novi Zakon o privrednim društvima nepoznaje taj organ. Novi Zakon o privrednim društvima utvrđuje potpuno nove organe u zavisnosti od izbora oblika organizovanja u upravljanju privrednog društva. Kako je novim aktima (osnivački akt i statut) regulisan između ostalog i oblik upravljanja kao jednodomni, tako se raspušta i razrešava Upravni odbor i prestaje svojstvo člana postojećim članovima, pa je sa 484.478 glasova ZA doneta
 

O D L U K A
o razrešenju Upravnog odbora

1. Razrešava se Upravni odbor "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD i prestaje članstvo Đurić Draganu, Barać Ivani, Milanković Petru, Bokan Slobodanu, Mavrenović Vladimiru i Popadić Nenadu.

2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno donošenje.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9/2
Nadzorni odbor je organ koji ne može dalje postojati, iz razloga što novi Zakon o privrednim društvima nepoznaje taj organ. Novi Zakon o privrednim društvima utvrđuje potpuno nove organ u zavisnosti od izbora oblika organizovanja u upravljanju privrednog društva. Kako je novim aktima (osnivački akt i statut) regulisan između ostalog i oblik upravljanja kao jednodomni, tako se raspušta i razrešava Nadzorni odbor i prestaje svojstvo člana postojećim članovima, pa je sa 484.478 glasova ZA doneta

O D L U K A
o razrešenju Nadzornog odbora

- Razrešava se Nadzorni odbor "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD i prestaje članstvo: Ratki Njegovan, Veri Baković Nikolić, Dabić Draganu i Željku Kuzmanović.

- Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

- Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9/3
Novi Zakon o privrednim društvima utvrđuje potpuno nove organ u zavisnosti od izbora oblika organizovanja u upravljanju privrednog društva. Kako je novim aktima (osnivački akt i statut) regulisan između ostalog i oblik upravljanja kao jednodomni, tako se razrešava generalni direktor kao zakonski zastupnik, pa je sa 484.478 glasova ZA doneta


O D L U K A
o razrešenju zakonskog zastupnika

1. Razrešava se zakonski zastupnik "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD i prestaje svojstvo vd generalnom direktoru Đurić Dejanu.

2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9/4
Novi Zakon o privrednim društvima utvrđuje potpuno nove organ u zavisnosti od izbora oblika organizovanja u upravljanju privrednog društva. Kako je novim aktima (osnivački akt i statut) regulisan između ostalog i oblik upravljanja kao jednodomni, tako se konstituiše novi organ : Odbor direktora , pa je sa 484.478 glasova ZA doneta

O D L U K A
o imenovanju Odbora direktora
 

1. Imenuje se Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd u sastavu:
1.1. Dejan Đurić - izvršni direktor;
1.2. Petar Milanović – neizvršni zavisni direktor ;
1.3. Mirjana Sladoje - neizvršni i nezavisni direktor.

2. Mandat direktorima traje do jedne godine od dana imenovanja i izbora, stim da mogu biti razrešeni i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga.

3. Konstatuje se da je zakonski zastupnik izvršni direktor Dejan Đurić u svojstvu generalnog direktora, sa ovlašćenjima bez organičenja u predstavljanju, potpisivanju i zastupanju sa inokosnim potpisivanjem i bez obaveze supotpisivanja.

4. Konstatuje se da je predsednik Odbora direktora neizvršni a zavisni direktor Petar Milanović.

5. Konstatuje se da je neizvršni i nezavisni direktor Mirjana Sladoje predsednik komisije za reviziju, obavezne komisije Odbora direktora.

6. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno donošenje.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9/5

Prema novom Zakonu o privrednim društvima članovima Odbora direktora pripada naknada za njihov rad, a visina odnosno kriterijumi se utvrđuju odlukom skupštine privrednog društva. Obzirom da je zakonski zastupnik istovremeno izvršni direktor koji poslove obavlja iz radnog odnosa, to se njegova naknada određuje prema kriterijumima utvrđenim opštm aktom koji reguliše zaradu u smislu Zakona o radu. Ostalim članovima Odbora direktora naknada je određena u nominalnom iznosu prema obimu i značaju posla koji obavlja. Skupština je sa 484.478 glasova ZA donela
 

O D L U K U
o naknadama za rad članovima Odbora direktora


1. Članovi Odbora direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se obračunava na mesečnom nivou i isplaćuje do isteka narednog meseca.

2. Visina naknade određuje se srazmerno obimu i značaju zadataka i poslova koje obavljaju članovi Odbora direktora i utvrđuje se u iznosima
2.1. zakonskom zastupniku pripada naknada u visini zarade koja je određena aktom o sistematizaciji, odnosno pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom u skladu sa Zakonom o radu.
2.2. predsedniku Odbora direktora pripada naknada u mesečnom iznosu (neto): od 5.000,00 dinara, i
2.3. predsedniku komisije za reviziju pripada naknada u mesečnom iznosu (neto): od 5.000,00 dinara.

3. Ovlašćuje se predsednik skupštine da zaključi ugovor sa zanskim zastupnikom.

4. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno donošenje.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obzirom da je rad Skupštine po utvrđenom dnevnom redu okončan ,predsednik Skupštine je okončala sednicu redovne Skupštine akcionara u 14,15 časova.

Zapisničar:
Spomenka Macura
Predsednik Skupštine
Vera Baković Nikolić
 

 

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 592. stav 7. u vezi sa primenom člana 398. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd na sednici održanoj dana 15.06.2012.godine, iz razloga nemogućnosti obezbeđenja uslova propisanih zakonom, doneo je

O D L U K U
o izmeni odluke Upravnog odbora
broj 441 od 28.05.2012.godine
o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara

1. Menja se odluka Upravnog odbora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, broj 441 od 28.05.2012.godine, o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, zakazane za 29.06.2012. godine u toliko što se menja dnevni red Skupštine akcionara, odnosno tako što se isključuje tačka 8. iz dnevnog reda, a tačke 9) i 10/1), 10/2), 10/3), 10/4), 10/5) postaju tačke 8) i 9/1), 9/2), 9/3), 9/4), 9/5.
2. Sve ostale odredbe odluke Upravnog odbora broj 441 od 28.05.2012. godine se ne menjaju i ostaju iste u celosti.
3. Ovu odluku objaviti na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.
4. Pored objavljivanja na navedenim sajtovima, obaveštenje akcionarima o učinjenoj promeni , u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu.
5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.
6. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić

 

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 38. Akta o osnivanju "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd broj 5 od 17.11.2006.godine, u skladu sa odredbama člana 592. stav 7. tačka 2) i člana 365., 371. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Upravni odbor "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 28.05.2012.godine

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd koja će se održati dana 29.06.2012.godine sa početkom u 13.00 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Batajnički drum br. 4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći

D n e v n i red:
1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje , predsednika skupštine i zapisničara
2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Donošenje odluke o raspodeli dela neraspoređene dobiti
5) Usklađivanje Osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima
6) Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
7) Usvajanje Pravilnika o radu Skupštine akcionara
8) Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
9) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2011.godinu, kao i izveštaja
Upravnog odbora, Izveštaj revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima;
10)Donošenje odluke o:
   10/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
   10/2 Razrešenju Nadzornog odbora društva
   10/3 Razrešenje vd generalnog direktora
   10/4 Imenovanju Odbora direktora
   10/5 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora

"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 519.537 akcija sa pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, 1), 2),3), 4), 7). 9) i 10) su donete ako za njih glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa, odluke po tačkama 5) i 6) se donose običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa , a odluka pod tačkom 8) se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

II

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prstorijama sedišta "Veterinarskog zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionarom se u odnosu prema privrenom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 19.06.2012.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.
Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionar koji ima 519 ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.
Akcionari koji poseduju manje od 519 akcija mogu se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.
Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 519 imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.
Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovara potpisa.
Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.
Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva.
Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.

Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić
 

 

 

 

Prospekt izdavaoca za organizovanje trgovanja na tržištima berze

Kompletan prospekt možete preuzeti ovde

 

Savetovanje veterinara Srbije

Veterinarski Zavod Zemun i ove godine uzeo aktivnog učešća na 22. po redu Savetovanju veterinara Srbije organizovanom u periodu od 14.-17.09.2011. na Zlatiboru. U kongresnom centru Srbija je tim povodom u petak, 16.09. održana prezentacija – predstavljanje naša tri nova antihelmintika (Helmint za ovce, Albeol i Albegol) u okviru koga su kolege dr Nikola Knežević i dr Ivan Pavlović iz Naučnog instituta za veterinu afirmativno govorili o našim lekovima a ujedno i o pozitivnoj ekonomiji držanja životinja-preživara kad se primene pomenuti medikamenti.

   

 

Izveštaj o bitnom dogadjaju - Održana vanredna skupština akcionara

U skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br.47/06) i članovima 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

„VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“ a.d. BEOGRAD
ul. Batajnički drum br. 4.mat.broj 07006381

OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE
GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Godišnja sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, veterinarskih lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd, održana je dana 29.06.2011.god. u sedištu društva i na istoj su donete sledeće

O D L U K E

1. Izabrana je komisija za glasanje, zapisničar i dva overača zapisnika
2. Usvojen je Izveštaj komisije za glasanje
3. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
4. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
5. Usvojeno je:
5/1 Mišljenje ovlašćenog revizora na finansijske izveštaje za 2010.god.
5/2 Finansijski izveštaj za 2010. god sa raspodelom ostvarene dobiti
5/3 Predlog za izbor revizora za 2011. god
6. Usvojen je:
6/1 Izveštaj o radu Upravnog odbora
6/2 Izveštaj o radu Nadzornog odbora
7. Donete su odluke o:
7/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
7/2 Imenovanju Upravnog odbora društva
7/3 Razrešenju Nadzornog odbora društva
7/4 Imenovanju Nadzornog odbora društva
7/5 Iznosima naknada za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora


Uvid u akte sa sednice Skupštine akcionara može se izvršiti u toku radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova u prostorijama Društva.

Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić, dipl.ecc.

 

 

Izveštaj o bitnom dogadjaju -Sazivanje godišnje skupštine akcionara

U skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih istrumenata (Sl. Glasnik RS br.47/06) i članovima 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava „ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD ul. Batajnički drum br. 4.mat.broj 07006381

OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Godišnja sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, vetrinarskih lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd, održaće se dana 29.06. 2011.god. na adresi sedišta društva sa početkom u 17,00 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1.Otvaranje Skupštine:
   a) Izbor Komisije za glasanje od tri ( 3 ) člana
   b) Izbor zapisničara i dva ( 2 ) overača zapisnika;
2. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara „Veterinarski zavod Zemun“ a.d. Beograd
3. Izveštaj komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
5. Donošenje odluke o usvajanju:
   5/1 Mišljenja ovlašćenog revizora na finansijske izveštaje za 2010.god
   5/2 Finansijskih izveštaja za 2010.god. sa raspodelom ostvarene dobiti
   5/3 Predloga za izbor revizora za 2011.god.
6. Donošenje odluke o:
   6/1 Usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora
   6/2 Usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o:
   7/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
   7/2 Imenovanju Upravnog odbora društva
   7/3 Razrešenju Nadzornog odbora društva
   7/4 Imenovanju Nadzornog odbora društva.
   7/5 Iznosima naknada za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora društva


Obaveštenje o sednici Skupštine akcionara objaviti u dnevno informativnom listu sa tiražom propisanim zakonom u minimumu, i to u roku od najmanje 30 dana pre dana održavanje sednice Skupštine u skladu sa zakonom , i na internet stranici društva.
Lista akcionara utvrđuje se izvodom iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV na dan 25.05.2011.god. .
Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari odnosno punomoćnici akcionara, koji raspolažu sa najmanje 3.000 akcija sa pravom glasa
Punomoćje za zastupanje dostavlja se najkasnije pet dana pre održavanja sednice.
Uvid u materijal
iz predloženog dnevnog reda, može se ostvariti u periodu od sedam radnih dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara, i to u i to u vremenu od 14,00 do 15,30 časova na adresi sedišta društva.


Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić, s.r.

 

Kompanijsko učešće na 78. Medjunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu

I ove godine, Veterinarski Zavod Zemun a.d. je već tradicionalno uzeo učešće na Medjunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, zajedno sa još 1500 izlagača iz više od 60ak zemalja. Ova važna regionalna sajamska manifestacija je trajala u periodu od 14. do 21.05.2011. godine i poslužila je kao bitno mesto okupljanja sa dragim poslovnim saradnicima i partnerima iz sve tri delatnosti naše Kompanije.

Najznačajnije novine koje su predstavljene na kompanijskom štandu se tiču prevashodno proizvodnje hrane za životinje i to kompletno nove linije proizvoda Eko Zemunac kao i Startera za prasad sa mlekom. U oblasti hemofarmaceutske proizvodnje značajno mesto zauzimaju novi antihelmintici, Albeol i Albegol.

              


 

Izveštaj o bitnom dogadjaju

U skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članovima 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
ul. Batajnički drum br. 4.mat.broj 07006381
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara, održaće se dana 25.03.2011.god. na adresi sedišta društva sa početkom u 17,00 časova sa sledećim

Dnevnim redom

1.Otvaranje Skupštine i izbor Komisije za glasanje, zapisničara i dva overača zapisnika;
2. Izveštaj komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti;
5. Usvajanje VII Aneksa na Akt o osnivanju društva broj 5 od 17.11.2006. godine

Obaveštenje o sednici Skupštine akcionara objaviti u dnevno informativnom listu sa tiražom propisanim zakonom u minimumu, i to u roku od najmanje 15 dana pre dana održavanje sednice Skupštine u skladu sa zakonom i na internet stranici društva.
Lista akcionara utvrđuje se izvodom iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV na dan 07.03.2011.god.
Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari odnosno punomoćnici akcionara, koji raspolažu sa najmanje 3.000 akcija sa pravom glasa Punomoćje za zastupanje dostavlja se najkasnije pet dana pre održavanja sednice.
Uvid u materijal iz dnevnog reda, može se ostvariti u periodu od sedam radnih dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara, i to u toku trajanja radnog vremena na adresi sedišta društva.

Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić, s.r.


 

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2010. godine

Na osnovu odredaba člana 5.Pravilnika o sadržini i načinu izvršavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa i u skladu sa članom 67.Zakona o tržištu hartija od vrednosti ,,Veterinarski zavod Zemun,,a.d.Beograd objavljuje

IZJAVU
O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2010.GODINE

1. Poslovno ime: Akcionarsko društvo za proizvodnju hrane za životinje,veterinarskih lekova i vakcina "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN", BEOGRAD
Sedište: Beograd,Batajnički drum br.4
Matični broj: 07006381;PIB:100000434

2. Web site: www.vetzavodzemun.com

3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: 12977/2005 od 20.04.2005.

4. Delatnost 10910 proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja

5. Podaci o presedniku i članovima Upravnog odbora:
Dragan Đurić, predsednik
Nenad Popadić, član
Slobodan Bokan, član
Ivana Barać , član
Petar Milanović, član
Vladimir Mavrenović, član

6. Planom poslovanja za drugo polugodište 2010.godine predviđeno je ostvarivanje prihoda od 1.074.690.830 dinara,prihod će biti ostvaren proizvodnjom i prodajom proizvoda iz programa društva i planirani rashodi od 997.106.143 dinara

7. Primerak ove izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu i istovremeno ga dostavlja komisiji za hartije od vrednosti,organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva i čini ga dostupnim na svom web situ.


,,VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" ad BEOGRAD
Generalni direktor
Branko Milosavljević,dipl.pravnik
 

Oktobar 2010
 

Kompanijsko učešće na 21. Savetovanju veterinara na Zlatiboru

Na 21. Savetovanju veterinara sa međunarodnim učešćem, održanom na Zlatiboru od 15-18.09.2010. godine, učešće je uzelo preko 1.000 veterinara. Kao i na svim dosadašnjim savetovanjima, Veterinarski Zavod Zemun je imao zapaženo učešće na ovoj strukovnoj manifestaciji.

Naša kompanija je imala štand sa jasno istaknutim proizvodima hemofarmaceutskog i biološkog sektora. Centralno mesto imali su proizvodi široke upotrebe i to: Flogocid, Cinkvitaminska mast, Ihtiol kamfor. Posebnu pažnju zaslužuje intramamarna suspenzija Neoklok kao nov hemofarmaceutski preparat koji je za kratko vreme od kada se našao na tržištu, pokazao odlične rezultate u saniranju mastitisa nastalih u periodu zasušenja.

Redizajnirana linija ambalaže naših dermatika naišla je na odobravanje i podršku posetilaca štanda. Već prepoznatljivi posteri Veterinarskog Zavoda Zemun sa rasama po kategorijama i vrstama životinja bili su pravi hit među kolegama, tako da će se celokupna količina koja se našla na štandu, naći na zidovima većine veterinarskih stanica u Srbiji.

Ovakvi skupovi definitivno potvrdjuju važnost kontinuiteta saradnje kako neposredno sa distributerima tako i sa krajnjim korisnicima naših proizvoda.

              

Septembar 2010

 

UČEŠĆE NA STRUKOVNIM SAJMOVIMA U TOKU SEPTEMBRA 2010. GODINE

I ove godine Veterinarski Zavod Zemun je imao zapažene nastupe na sledećim strukovnim manifestacijama, gledano po hrOnološkom redu:

• Šumadijski sajam poljoprivrede u Kragujevcu, 09.-12.09.2010
• Sajam poljoprivrede u Bačkoj Topoli, 10.-12.09.2010.
• Sajam poljoprivrede u Kruševcu, 17.09.2010
• Sajam poljoprivrede u Leskovcu, 23.09.2010.
• Vašar stočarstva u Mionici, 26.09.2010
• Izložba krava u Zlotu, 27.09.2010
• Poljoprivredna izložba u Požegi, 02.10.2010.
• Izložba krava, ovaca i koza u Sokobanji, 14.10.2010.

              

Septembar 2010

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA


U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. glasnik RS« br. 47/06) i članovima 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

»VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN« a.d.,
Beograd, Batajnički drum 4
matični broj 07006381

o b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Godišnja sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, vetrinarskih lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd, održana je dana 17.08. 2010. u sedištu društva i na njoj su donete sledeće odluke

ODLUKE

1. Izabrana je Komisija za glasanje, zapisničar i dva overača zapisnika
2. Usvojen je izveštaj komisije za glasanje
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvojeno je:
    4/1 Mišljenje ovlašćenog revizora za konsolidovani finansijski izveštaj za 2009 godinu
    4/2 Konsolidovani finansijski izveštaj za 2009. godinu
5. Doneta je odluka o stavljanju van snage odluka Skupštine broj 74, 75 i 76 donetih 29.06.2009. god.
6. Donete su odluke o:
    6/1 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu ispunjenja investicione obaveze kupca-IV godina investiranja, iz ugovora o prodaji društvenog kapitala
    6/2 Izdavanju VI-e emisije akcija po osnovu obaveznog investiranja
    6/3 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu ispunjenja investicione obaveze kupca-V godina investiranja, iz ugovora o prodaji društvenog kapitala
    6/4 Izdavanju VII-e emisije akcija po osnovu obaveznog investiranja
    6/5 Usvajanju VI-og Aneksa na Akt o osnivanju društva br.5 od 17.11.2006.god.
    6/6 Usvajanju prečišćenog teksta Akta o osnivanju društva

Uvid u akte sa sednice Skupštine akcionara može se izvršiti u toku radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u prostorijama Društva

Predsednik Upravnog odbora

Dragan Djurić

Avgust 2010

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

U skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih istrumenata i članovima 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
ul. Batajnički drum br. 4.mat.broj 07006381
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Vanredna sednica Skupštine akcionara, održaće se dana 17.08. 2010.god. na adresi sedišta društva sa početkom u 17.00 časova sa sledećim

Dnevnim redom

1.Otvaranje Skupštine i izbor Komisije za glasanje, zapisničara i dva overača
zapisnika;
2. Izveštaj komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa godišnje sednice Skupštine akcionara .
4. Donošenje odluke o usvajanju:
4/1 Mišljenja ovlašćenog revizora na konsolidovani finansijski izveštaj
za 2009.god.
4/2 Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2009.god.
5. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluka donešenih na godišnjoj
Skupštini od 29.06.2009.god
i to o:
5/1 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja, broj 74.
5/2 Izdavanju VI-e emisije akcija po osnovu obaveznog investiranja br. 75.
5/3 Usvajanju VI -og Aneksa na Akt o osnivanju društva br.5. od 17.11.2006.
br. 76.
6. Donošenje odluke o :
6/1 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu ispunjenja investicione obaveze
kupca-IV godina investiranja,iz ugovora o prodaji društvenog kapitala
6/2 Izdavanju VI-e emisije akcija po osnovu obaveznog investiranja.
6/3 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu ispunjenja investicione obaveze
kupca-V godina investiranja,iz ugovora o prodaji društvenog kapitala
6/4 Izdavanju VII-e emisije akcija po osnovu obaveznog investiranja.
6/5 Usvajanju VI -og Aneksa na Akt o osnivanju društva br.5. od 17.11.2006.
6/6 Izdavanju punomoćja za potpisivanje i sudsku overu VI-og Aneksa na Akt
o osnivanju društva
7. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Akta o osnivanju društva
Obaveštenje o sednici Skupštine akcionara
objaviti u dnevno informativnom listu sa tiražom propisanim zakonom u minimumu, i to u roku od najmanje 15 dana pre dana održavanje sednice Skupštine u skladu sa zakonom i na internet stranici društva.
 
Lista akcionara utvrđuje se izvodom iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV na dan 30.07.2010.god.
Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari odnosno punomoćnici akcionara, koji raspolažu sa najmanje 3.000 akcija sa pravom glasa Punomoćje za zastupanje dostavlja se najkasnije pet dana pre održavanja sednice.
Uvid u materijal iz dnevnog reda, može se ostvariti u periodu od sedam radnih dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara, i to u toku trajanja radnog vremena na adresi sedišta društva.

Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić, s.r.
 

 

Izveštaj o bitnom dogadjaju

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. glasnik RS« br. 47/06) i članovima 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

»VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN« a.d.,
Beograd, Batajnički drum 4
matični broj 07006381

o b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE
GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Godišnja sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, vetrinarskih lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd, održana je dana 28.06. 2010. u sedištu društva i na njoj su donete sledeće odluke

ODLUKE

1. Izabrana je Komisija za glasanje, zapisničar i dva overača zapisnika
2. Usvojen je izveštaj komisije za glasanje
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvojeno je:
    4/1 Mišljenje ovlašćenog revizora za finansijske izveštaje za 2009 godinu
    4/2 Finansijski izveštaj za 2009. godinu, sa raspodelom ostvarene dobiti
    4/3 Izbor revizora za 2010. godinu,
5. Doneta je odluka o usvajanju:
    5/1 Izveštaja o radu Upravnog odbora
    5/2 Izveštaja o radu Nadzornog odbora
6. Donete su odluke o:
    6/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
    6/2 Imenovanju Upravnog odbora društva
    6/3 Razrešenju Nadzornog odbora društva
    6/4 Imenovanju  Nadzornog odbora društva
    6/5 Iznosima naknada za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora društva
Zaključkom je privremeno odloženo donošenje odluka po tačkama 7,8 i 9 dnevnog reda


Uvid u akte sa sednice Skupštine akcionara može se izvršiti u toku radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u prostorijama Društva

Predsednik Upravnog odbora

Dragan Djurić
 

Jul 2010 

 

Saziv godišnje skupštine akcionara

U skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih istrumenata (Sl. Glasnik RS br.47/06) i članovima 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava „ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD ul. Batajnički drum br. 4.mat.broj 07006381

OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Godišnja sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, vetrinarskih lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd, održaće se dana 28.06. 2010.god. na adresi sedišta društva sa početkom u 17,00 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1.Otvaranje Skupštine:
   a) Izbor Komisije za glasanje od tri ( 3 ) člana
   b) Izbor zapisničara i dva ( 2 ) overača zapisnika;
2. Izveštaj komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje odluke o usvajanju:
   4/1 Mišljenja ovlašćenog revizora na finansijske izveštaje za 2009.god
   4/2 Finansijskih izveštaja za 2009.god. sa raspodelom ostvarene dobiti
   4/3 Predloga za izbor revizora za 2010.god.
5. Donošenje odluke o:
   5/1 Usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora
   5/2 Usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o:
   6/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
   6/2 Imenovanju Upravnog odbora društva
   6/3 Razrešenju Nadzornog odbora društva
   6/4 Imenovanju Nadzornog odbora društva.
   6/5 Iznosima naknada za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora društva
7. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluka Skupštine „Veterinarski Zavod
Zemun“ad Beograd donešenim na godišnjoj Skupštini održanoj 29.06.2009.god
i to o:
   7/1 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja saglasno
   obavezi iz Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala broj 74 .
   7/2 Izdavanju VI-e emisije akcija po osnovu obaveznog investiranja br. 75
   7/3 Usvajanju VI -og Aneksa na Akt o osnivanju društva br.5. od 17.11.2006.
   br76
8. Donošenje odluke o :
   8/1 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja saglasno
   obavezi iz Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala.
   8/2 Izdavanju VI-e emisije akcija po osnovu obaveznog investiranja.
   8/3 Usvajanju VI -og Aneksa na Akt o osnivanju društva br.5. od 17.11.2006.
   8/4 Izdavanju punomoćja za potpisivanje i sudsku overu VI-og Aneksa na Akt
   o osnivanju društva
9. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Akta o osnivanju društva

Obaveštenje o sednici Skupštine akcionara objaviti u dnevno informativnom listu sa tiražom propisanim zakonom u minimumu, i to u roku od najmanje 30 dana pre dana održavanje sednice Skupštine u skladu sa zakonom , i na internet stranici društva.
Lista akcionara utvrđuje se izvodom iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog
registra HoV na dan 26.05.2010.god. .
Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari
odnosno punomoćnici akcionara, koji raspolažu sa najmanje 3.000 akcija sa pravom glasa
Punomoćje za zastupanje dostavlja se najkasnije pet dana pre održavanja sednice.
Uvid u materijal iz predloženog dnevnog reda, može se ostvariti u periodu od sedam
radnih dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara, i to u toku trajanja radnog vremena
na adresi sedišta društva.


Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić, s.r.

Maj 2010

 

Predstavljeni novi preparati

Veterinarski zavod Zemun, član Zekstra grupacije, na Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu

Vetrinarski zavod Zemun tradicionalno učestvuje na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Kao kompanija je tek nešto mladji od sajma, odnosno postoji već 73 godine.

- Sinonimi za našu kuću su bili i ostali kvalitet, tradicija i iskustvo. Lideri smo u proizvodnji hrane za životinje, lekova i vakcina. To su naša strateška opredeljenja, a rekla bih i države Srbije, jer imati stratešku proizvodnju hrane za životinje i njihovo preventivno opskrbljivanje medikamentima predstavlja izvanredno važan faktor u zaštiti zdravlja celokupnog stanovništva, rekla je za Privredni pregled direktor marketinga Nevenka Popović-Šević. Na svakom sajmu nastupamo sa nekim novinama, pa tako u okviru fabrike imamo nekoliko noviteta. Prva novina je peletirana hrana za sve kategorije životinja i verujem da smo time uspešno zadovoljili interes krajnjih potrošača, jer se to dugo iščekivalo. Druga novina je novi lek za životinje “Neoklok”, koji ima svoju tržišnu projekciju u zemlji i na tržištima u regionu. Treća novina su naši OTC proizvodi koji za pretpostavku imaju upotrebu bez recepture i apoteka, a najpoznatiji i najvažniji proivod te vrste je naš stari-novi brend Flogocid koji je duže od pet decenija na tržištu, navela je Popović-Šević. Da potsetimo, to je proizvod koji uspešno leči sve čireve, dekubituse, ekceme, urasle dlake, kao i odredjena gljivična oboljenja na koži. U tu familiju proizvoda spadaju i Ihtiol-kamfor, cinkvitaminska mast i Sinemos gel koji predstavlja domaći Autan i pouzdano štiti od ujeda komaraca i krpelja.


         

Maj 2010

 

Zimske edukativne škole u 2010.godini

Veterinarski Zavod Zemun je i ove godine po tradiciji organizovao zimske edukativne škole na području Srbije. Ovaj put izdvajamo prezentaciju u Kraljevu koja je organizovana uz logističku podršku distributera STPR Gano i u Indjiji gde je domaćin bila Veterinarska stanica Indjija.

Predavači su bili naše uvažene kolege Djordje Dabetić, DVM (ishrana i zoohigijena u ishrani životinja), dr Nikola Knežević (prevencija i lečenje bolesti životinja) i Irena Milosavljević, DVM (aspekt kontrole u proizvodnji hrane, lekova i vakcina kod životinja).

         

Mart 2010

 

Veterinarski Zavod Zemun na PANAIR sajmu u Tirani

U periodu od 25.-30.11.2009. Veterinarski Zavod Zemun je uzeo značajno učešće na medjunarodnom univerzalnom Panair sajmu u Tirani, podjednako sa još 30ak srpskih firmi na nacionalnom štandu.

Medjunarodni sajam PANAIR 2009 je najveći organizovani sajam u Albaniji i predstavlja sveoubuhvatnu manifestaciju koja ima za cilj razvijanje trgovinskih odnosa, te pruža priliku za susrete najznačajnijih proizvodjača, uvoznika i distributera. Sajam je izuzetno posećen od strane poslovnih krugova Albanije i centralno je mesto za ugovaranje uvoznih poslova, a ove godine na sajmu su izlagale privrede: Grčke, Češke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Italije, Makedonije i Albanije.

Našu kompaniju su predstavljale kolege Ana Barać Bašević, DVM i Oliver Živolić, dipl.tehnolog poljoprivrede. Za vreme trajanja sajma obavljeni su izuzetno značajni poslovni razgovori sa predstavnicimaVeterinarskog instituta, Instituta za ispitivanje sigurnosti hrane, Svetske Zdravstvene Organizacije, odeljak u Albaniji i Instituta za higijenu i tehnologiju mesa, uz veliku logističku i organizacionu podršku naše ambasade u Tirani.

Poseta našem štandu bila je značajna, podeljena je velika količina propagandnog materijala uz celodnevno davanje informacija i saveta vezanih za naše bilološke, hemofarmaceutske i proizvode fabrike stočne hrane, te očekujemo skore i konkretne rezultate poslovnog prodora na ovo značajno privredno tržište.

      

Novembar 2009

 

Nacionalna konferencija o agraru

U Beogradu održana NACIONALNA KONFERENCIJA “Agrobiznis Srbije 2010 - međunarodne integracije i perspektive”. Veterinarski Zavod Zemun je bio generalni sponzor ove prestizne manifestacije. Događaj je organizovalo Udruženje novinara za poljoprivredu AGROPRESS u saradnji sa USAID-ovim Agrobiznis projektom i uz podršku Minstarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Otvarajući skup, Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković je rekao da su se potvrdila predviđanja Vlade sa kraja prošle godine i da kriza neće imati značajnog uticaja na proizvodnju i izvoz poljoprivrednih proizvoda. „I pored inicijalnog smanjenja tražnje i pada cena poljoprivrednih proizvoda u svetu, došlo je do stabilizacije tržišta. Dugoročne prognoze predvidjaju blagi rast tražnje i održanje postojećeg nivoa cena. S druge strane, pad cena poljoprivrednih proizvoda pratio je i pad cene goriva, đubriva i drugih inputa. Iz tog razloga profitabilnost poljoprivredne proizvodnje nije bila ugrožena, čime se stvara prostor za nova ulaganja“ rekao je Predsednik Vlade obraćajući se prisutnim menadžerima u agrobiznisu, predstavnicima međunarednih organizacija i medija. Premijer Cvetković se posebno zahvalio misiji USAID-a na podršci koju pruža, naročito u sektoru poljoprivrede. Resorni ministar Saša Dragin je ovom prilikom rekao: „Poljoprivreda je zbog svoje povezanosti i uticaja na ostale sektore izuzetno značajna ...

              

            

Septembar 2009

 

Održan VIII Kongres veterinara Srbije

U organizaciji Srpskog Veterinarskog društva koje je ove godine proslavilo 120.godišnjicu postojanja, u periodu od 15.-19.09.2009.godine u Beogradu je održan VIII Kongres veterinara Srbije na kome je i naša kompanija uzela zapaženo učešće u formi donatora gore pomenutog skupa.

              

Septembar 2009

Arhiva novostiNASLOVNA        MAPA SAJTA        KONTAKT        PRETRAGA