ARHIVA NOVOSTI
 

 

Saziv godišnje skupštine akcionara

Na osnovu čl. 313. stav 1. tačka 4. u vezi 275. i čl. 281. stav 4. Zakona o privrednim društvim (Sl.glasnik RS“ br.125/04) i čl. 38. Akta o osnivanju „Veterinarski Zavod Zemun“ a.d.. Beograd u vezi sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih istrumenata i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava,

OBJAVLJUJE SE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE
AKCIONARA „VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“ ad BEOGRAD

Saglasano čl. 43.Akta o osnivanju „Veterinarski Zavod Zemun“ a.d. Beograd, Upravni odbor na sednici održanoj dana 27.05.2009.god.2009. doneo je

ODLUKU
O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Godišnja sednica skupštine akcionara „Veterinarski Zavod Zemun“ ad Beograd održaće se dana 29.06. 2009.god. sa početkom u 17,00 časova na adresi sedišta društva sa sledećim:

Dnevnim redom

1.Otvaranje Skupštine:
     a) Izbor Komisije za glasanje od tri ( 3 ) člana
     b) Izbor zapisničara i dva ( 2 ) overača zapisnika;
2. Izveštaj komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice vanredne Skupštine akcionara .
4. Donošenje odluke o usvajanju:
     4/1 Mišljenja ovlašćenog revizora na finansijske izveštaje za 2008.god
     4/2 Finansijskih izveštaja za 2008.god. sa raspodelom ostvarene dobiti
     4/3 Predloga za izbor revizora za 2009.god.
5. Donošenje odluke o :
5/1 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja saglasno
obavezi iz Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala.
5/2 Izdavanju VI-e emisije akcija po osnovu obaveznog investiranja.
5/3 Usvajanju VI -og Aneksa na Akt o osnivanju društva br.5. od 17.11.2006.
5/4 Izdavanju punomoćja za potpisivanje i sudsku overu VI-og Aneksa na
Akt o osnivanju društva.
6. Donošenje odluke o:
6/1 Usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora
6/2 Usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o:
7/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
7/2 Imenovanju Upravnog odbora društva
7/3 Razrešenje Nadzornog odbora društva
7/4 Imenovanju Nadzornog odbora društva.
7/5 Iznosima naknada za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora društva

Obaveštenje o sednici Skupštine akcionara objaviti na oglasnoj tabli društva,dnevnom
informativnom listu sa tiražom propisanim zakonom u minimumu, i to u roku od najmanje
30 dana pre dana održavanje sednice Skupštine u skladu sa zakonom , i na internet stranici
društva.

Lista akcionara utvrđuje se izvodom iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog
registra HoV na dan 27.05.2009.god.

Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari
odnosno punomoćnici akcionara, koji raspolažu sa najmanje 3.000 akcija sa pravom glasa
Punomoćje za zastupanje dostavlja se najkasnije pet dana pre održavanja sednice.

Uvid u materijal iz predloženog dnevnog reda, može se ostvariti u periodu od sedam
radnih dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara, i to u toku trajanja radnog vremena
na adresi sedišta društva.

Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić,dipl.ecc

 

Jun 2009

 

Pehar za visok kvalitet proizvoda

Na ovogodišnjem 76. medjunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, u kategoriji hrane za životinje, na osnovu pregledanog i ocenjenog uzorka Komisije za ocenjivanje kvaliteta, naša kompanija ponela je pehar novosadskog sajma za visok kvalitet proizvoda.

Velika zlatna medalja pripala je sledećim proizvodima Veterinarskog Zavoda Zemun: ’BF hrana za tov pilića’ završna od 25kg i ’Kostan-vit’ mineralno-vitaminska predsmeša za sve vrste životinja u pakovanju od 2kg.

              

              

Maj 2009

 

Veterinarski Zavod Zemun na Šestom Svetosavskom Saboru mladih poljoprivrednika

25. januara o.g. u Beogradskoj areni, naša kompanija je uzela aktivno učešće u formi izlagača i sponzora, sada već tradicionalne manifestacije, šestog po redu Svetosavskog Sabora mladih poljoprivrednika ’Zlatna gruda – zemlja koju volim.’

Ovaj dan je bio posvećen susretu mladih poljoprivrednika i svih onih koji poštuju, vole i shvataju značaj sela i žele da doprinesu njegovom napretku. Veterinarski Zavod Zemun je aktivno učestvovao na okruglom stolu koji je ove godine bio sa temom ’Da li srpski seljak – paor može postati farmer?’, kao i u okviru svog informativnog štanda gde je imao jedinstvenu priliku da samostalne poljoprivrednike upozna sa trenutnom i planiranom paletom svojih proizvoda za 2009.godinu.

              

Januar 2009

 

VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN – učesnik Medjunarodne Konferencije o hrani za životinje u Moskvi, Ruska Federacija

U periodu od 23. do 26. novembra 2008. godine održana je Medjunarodna Konferencija o hrani za životinje pod pokroviteljstvom Ruske industrijske Akademije, na kojoj je učešće uzela i naša Kompanija posredstvom svojih predstavnika, Ljubiše Veljovića, direktora sektora kontrole kvaliteta i Olivera Živolića, pomoćnika direktora fabrike stočne hrane.

Konferencija je pored internacionalnog karaktera imala veoma važan unutardržavni značaj na kojoj je prisustvovalo dosta ruskih firmi za proizvodnju hrane za životinje. Pored učešća na gore pomenutoj Konferenciji, predstavnici Veterinarskog Zavoda Zemun su imali prilike da se tokom završnice svog boravka u Moskvi susretnu na poslovnom sastanku sa predsednikom i novonameštenim potpredsednikom Privredne Komore Srbije, od kojih su dobili vrlo bitne smernice za poslovanje u Rusiji kao i pravila procedure za trgovinu sa Ruskom Federacijom.

              

Novembar 2008

 

VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN – generalni sponzor na 20. Savetovanju Veterinara Srbije održanom na Zlatiboru od 24.-27.septembra 2008.godine

Veterinarski Zavod Zemun a.d. Beograd godinu velikog jubileja, 70 godina postojanja, dostojno obeležava generalnim sponzorstvom 20. Godišnjeg Savetovanja Veterinara Srbije, koji je tradicionalno organizovan na Zlatiboru u poslednjoj nedelji septembra meseca.

U organizaciji Srpskog Veterinarskog Društva i Fakulteta Veterinarske Medicine, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije naša kompanija je bila generalni sponzor eminentnom skupu koji je ove godine okupio više od 800 predstavnika veterinarske struke.

Predstavnik departmana za razvoj, dr Nikola Knežević je uzeo učešća u sledećim plenarnim predavanjima:

• Klostridijalne infekcije-retrospektiva i nova saznanja (Bosiljka Djuričić, Katrinka M., Knežević N)
• Biološke karatkeristike M.Aujeszky (soj Ercegovac) u vakcini Hyovet (N.Knežević)
• Saponini-lekovita i imunoadjuvantna svojstva (N.Knežević, Irena Milosavljević, M.Kirovski).

Rezultati kompanijskog učešća na gore pomenutom skupu su više nego vidni, mnogi poslovni susreti ostvareni i obnovljeni, te preostaje da do nekog novog sličnog strukovnog susreta još više utvrdimo smernicu tržišnog lidera.

              

Septembar 2008

 

75. MEDJUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM U NOVOM SADU

Veterinarski Zavod Zemun – dvostruki šampion

Veliki šampionski pehar Veterinarski Zavod Zemun a.d. zaslužio za vrhunski kvalitet i širok asortiman proizvoda, kao i za 70 godina liderske pozicije u proizvodnji lekova, vakcina i hrane za životinje. Pored toga, Veterinarski Zavod Zemun, kao lider u regionu je pobrao 18 velikih zlatnih medalja, 7 srebrnih medalja i 1 bronzanu medalju za proizvode stočne hrane.

Maj 2008
 

X EPIOZOOTIOLOŠKI DANI, 02.-05.04.2008.

Veterinarski Zavod Zemun je i ove godine aktivno ucestvovao na X Epiozootioloskim danima organizovanim od strane Sekcije za zoonoze Srpskog Veterinarskog Drustva, Katedre za zarazne bolesti zivotinja i bolesti pcela Fakulteta Veterinarske medicine, koji je odrzan u periodu od 02.-05.04.2008. na Tari.
Priliku da javno izloze svoj rad su imali dr Nikola Knezevic i mr Marko Kirovski koji je bio pod radnim naslovom ’Direktive i preporuke za kontrolu antraksa kod ljudi i zivotinja sa posebnim osvrtom na vakcine i vakcinologiju.’ Radom su prikazani rezultati kontrolisanja i efikasnosti nase vakcine Antravet (14 serija) ali i preporuke i direktive WHO, kao i znacaj antraksa kao bioloskog oruzja. Rad je imao za cilj da pokrene razmisljanje odgovornih o znacaju proizvodnje veterinarske vakcine za zemlju ali i zemlje u okruzenju. Vakcina nije profitabilna, jer se koristi kod pojave bolesti (antraksni distrikti), a vecina autora se slaze da je doprinela smanjenju oboljevanja ljudi, a u nekim zemljama i eradikciji bolesti.

April 2008
 

UČEŠĆE NA DRUGOM KONGRESU VETERINARA REPUBLIKE SRPSKE

U periodu od 24.-27.10.2007. godine Veterinarski Zavod Zemun je u svojstvu generalnog sponzora učestvovao na Drugom Kongresu Veterinara Republike Srpske, čiji je pokrovitelj bila Vlada Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federacije BiH i grad banja Luka. Ispred Veterinarskog Zavoda Zemun prisustvovali su i reprezentovali kompaniju: Nikola Knežević DVM PhD, Branko Kozlina DVM PhD, Ana Barać DVM, Petra Maričić dipl.farm i Aleksandar Radjenović DVM, koji su pomogli da imamo štand vredan pažnje, gde su svi zainteresovani gosti dobili informacije o radu naše Kuće.

Na Drugom Kongresu Veterinara Republike Srpske, Veterinarski Zavod Zemun je imao i dva naučna rada iz oblasti biološke proizvodnje:

„Titri antirabičnih antitela pasa i mačaka vakcinisanih RABIVET vakcinom“ i
„Standardizacija efikasnosti proizvoda TURBEKULIN-B PPD“.

Zahvaljujući aktivnom učešću ostvareni su mnogobrojni kontakti sa predstavnicima veterinarske struke iz Republike Srpske koji su pokazali interesovanje za buduću direktnu saradnju sa Veterinarskim Zavodom Zemun.

Oktobar 2007

 

 IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Na osnovu čl. 313. stav 1. tačka 4. u vezi 275. i čl.281. stav 4. Zakona o privrednim društvim(Sl.glasnik RS“ br.125/04) i čl. 38.Akta o osnivanju „Veterinarski Zavod Zemun“ a.d. Beograd u vezi sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava,

OBJAVLJUJE SE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA


Saglasano čl. 43.Akta o osnivanju „Veterinarski Zavod Zemun“ a.d. Beograd, Upravni odbor na sednici održanoj dana 10.09.2007.god. doneo je :

ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupština akcionara „Veterinarski Zavod Zemun“ a.d. Beograd, održaće se dana 28. 09. 2007 god . sa početkom u 16,30 časova , u prostorijama društva u Zemunu, ul .Batajnički drum 4.

I Za sednicu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine:
   a) Izbor Komisije za glasanje od tri ( 3 ) člana
   b) Izbor zapisničara i dva ( 2 ) overača zapisnika;

2. Izveštaj komisije za glasanje;

3. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara od 30.06.2007.god;

4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora u vezi sa finansijskim izveštajem društva za 2006. god;

5. Donošenje odluke o:
   a) Konstatovanju ostavke i razrešenju dužnosti člana Nadzornog odbora društva, i
   b) Imenovanju novog člana Nadzornog odbora društva.

6. Donošenje odluke o naknadama predsedniku i članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora društva;


II Obaveštenje o sednici Skupštine akcionara objaviti na oglasnoj tabli društva, u dnevnom informativnom listu sa tiražom propisanim zakonom u minimumu, i na internet stranici društva.

Lista akcionara utvrđuje se izvodom iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV na dan 10.09.2007.god.

III Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji raspolažu sa najmanje 3.000 akcija sa pravom glasa. Punomoćje za zastupanje dostavlja se najkasnije pet dana pre održavanja sednice.

IV Informacije i uvid u materijal iz predloženog dnevnog reda, mogu se ostvariti radnim danomu toku trajanja radnog vremena, od dana objavljivanja ove odluke pa do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.


Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić, sr.

Septembar 2007

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. list SRJ« br. 65/2002, »Sl. glasnik RS« 57/03, 55/04, 45/05, 85/05, 01/05) i članova 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (»Sl. glasnik RS« 102/2003)

»VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN« a.d.,
Beograd, Batajnički drum 4
matični broj 07006381, šifra delatnosti15710

o b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
 

Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, veterinarskih lekova i vakcina »Veterinarski zavod Zemun« Beograd održana je 30.06.2007. godine u sedištu društva i na istoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Izabrana je Komisija za glasanje, zapisničar i dva overača zapisnika
2. Usvojen je zapisnika sa prethodne sednice Skupštine »Veterinarski zavod« a.d. Zemun
3. Usvojen je I Aneksa Akta o osnivanju društva i davanje ovlašćenja predsedniku Skupštine da u ime Društva potpiše i overi I Aneks pred nadležnim sudom,
4. Usvojen je finansijskih izveštaja za 2006. godinu,
5. Usvojen je izveštaj Upravnog odbora za 2006. godinu,
6. Usvojen je izveštaj Nadzornog odbora za 2006. godinu,
7. Izbor revizora za 2007. godinu,
8. Doneta je Odluka o razrešenju postojećih i imenovanju novih članova Upravnog odbora Društva,
9. Doneta je Odluka o razrešenju postojećih i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Društva

Uvid u I Aneks Akta o osnivanju i donete odluke akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva.

Predsednik Skupštine
Ivana Barać

Jul 2007

 

DVE ZLATNE MEDALJE NA MEDJUNARODNOM POLJOPRIVREDNOM SAJMU U NOVOM SADU

Uspeh na 74. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, koji je održan od 12 do 19 maja 2007 godine, gde smo dobili dve velike zlatne medalje za hranu za životinje: Premiks za piliće 3% i Super zeleni (dopunska smeša za prasad), govori o našoj profesionalnoj kompetenciji, koja dozvoljava da predložimo klijentima konkurentno atraktivne proizvode.

Kao rezultat velikog iskustva, proisteklog iz tradicije duge 70 godina, znanja a takođe i vođenja politike kvaliteta i bezbednosti u proizvodnje hrane za životinje, kao i u oblasti proizvodnje veterinarskih lekova i vakcina, ovih dana dobili smo isprave o žigu kojima smo zaštitili trgovački naziv za sledeće proizvode:

Grupa farmaceutskih proizvoda:

FLOGOCID - antiflogistik

Grupa bioloških proizvoda:
 

RABIVET – inaktivisana vakcina protiv besnila za sve životinje

Grupa proizvoda hrane za životinje:

SUPER ŽUTI – dopunska smeša za tov pilića i ćurića

SUPER ZELENI - dopunska smeša za prasad

SUPER PLAVI - dopunska smeša za tovne svinje

SUPER CRVENI - dopunska smeša za ishranu krava

SUPER BELI - dopunska smeša za tov junadi

SUPER SIVI - dopunska smeša za nosilje jaja za konzum

 

Jun 2007

 

PROŠIRENJE VOZNOG PARKA NOVIM RINFUZERIMA

U okruženju tržišne konkurencije, sa željom da brzo i efikasno, po principu – „ISPORUKA DO VRATA KUPCA“, zadovoljimo potrebe NAŠIH kupaca stalno obnavljamo vozni park, koji se ovih dana proširio sa 5 rinfuzera pojedinačne nosivosti (3 x 4 tone) 12 tona korisne nosivosti, koji su izvedene na šasijama najsavremenijeg kamiona Mercedes Benz AXOR 2528-48 L6X2.

U cilju celokupnog poslovanja firme, u kompaniji se završava implementacija softverskog paketa za službu transporta.
 

Jun 2007

 

SAZIV GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 275., člana 281. stav 4., člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS« br. 125/04), člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članova 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i člana 38. Akta o osnivanju »Veterinarski zavod Zemun« a.d. Beograd
 

O B J A V L J U J E
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 43. Akta o osnivanju Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, veterinarskih lekova i vakcina »Veterinarski zavod Zemun« a.d. Beograd, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 29.05.2007. godine doneo

O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupština akcionara »Veterinarski zavod Zemun« a.d. Beograd, održaće se dana 30.06. 2007. godine sa početkom u 18,00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, Zemun Batajnički drum 4.

Za ovu sednicu predlaže se sledeći

DNEVNI RED

I
1. Otvaranje Skupštine
    a)Izbor Komisije od tri (3) člana
    b)Zapisničara i dva (2) overača zapisnika
2. Izveštaj Komisije za glasanje
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2006. godinu
5. Usvajanje izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2006. godinu
6. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora za 2006. godinu
7. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora za 2006. godinu
8. Izbor revizora za 2007. godinu
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i imenovanju novih
10. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora i imenovanju novih

II

Obaveštenje o godišnjoj sednici skupštine akcionara objaviti na oglasnoj tabli društva, na internet stranici i u dnevnom listu Blic u zakonskom roku.
Lista akcionara utvrđuje se izvodom iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV na dan 30.05.2007. godine.

III

Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji raspolažu sa najmanje 3.000 akcija sa pravom glasa.
Punomoćje za zastupanje dostavlja se najkasnije 5 dana pre održavanja sednice Skupštine.

IV

Informacije i uvid u materijal iz predloženog dnevnog reda akcionari mogu ostvariti radnim danom u toku radnog vremena počev od 01.06.2007.godine u prostorijama Društva.Predsednik Upravnog Odbora
Dragan Đurić, s.r.

Maj 2007

 

NIZ NOVIH INVESTICIJA U 2006 i 2007 GODINI U VETERINARSKOM ZAVODU ZEMUN a.d., Beograd

Danas u okviru dinamičnog rasta privatnog sektora u zemlji a u cilju zadovoljavanja potreba i zahteva tržišta, Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd uz nastojanje da svoj posao radi profesionalno i zadrži lidersku poziciju na domaćem tržištu, na kvalitetu svojih proizvoda i usluga izgrađuje osnovu za sve veći izvoz svojih proizvoda.

Prema strateškim ciljevima preduzeća Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd, konkurentnost svojih proizvoda i usluga povećava neprekidnim poboljšanjem tehnoloških procesa i kvaliteta proizvoda kao i neprestanim usavršavanjem visoko stručnih kadrova.

Sa tim u vezi u septembru ove godine u fabrici hrane za životinje završena je montaža najnovije generacije mašine za pakovanje gotove hrane kapaciteta 850 vreća/h, italianskog proizvođaća „Umbra Packing“, što značajno povećava kapacitete proizvodnje i kvalitet gotovog proizvoda, poštujući najstrože standarde i HACCP principe bezbednosti hrane za životinje.

Takođe intenzivno je investirano i u vozni park nabavljena su 3 teretna vozila opremljena savremenom tehnologijom sa posebnom namenom; kombi sa termokingom od 2,5 t, kamion sa termokingom od 5 t i kamion rinfuzer cisterna od 8,5 t sa prikolicom od 10 t, što je značajno omogućilo očuvanje kvaliteta distribuisanih lekova, vakcina i dijagnostičkih sredstava kao i rinfuzne hrane za životinje do krajnjeg potrošaća po zahtevima „dobre distributerske prakse“ (GDP).

Održavanje što bližeg i efikasnijeg odnosa kao i komunikacije sa kupcima proizvoda i usluga Veterinarskog zavoda Zemun a.d., Beograd poboljšano je nabavkom 6 novih putničkih vozila čime je između ostalog obezbeđeno poboljšanje i efikasnost pruženja usluga i nivo edukacije samih kupaca.

Modernizacijom radnog i proizvodnog prostora gde je završena prva faza renoviranja upravne zgrade, ćime je omogučeno instaliranje moderne informatičko- digitalno-analogne telefonske centrale, kao i „clever room“-a rad zapošljenih radnika Veterinarskog zavoda Zemun a.d., Beograd podignut je na najviši trenutno mogući stepen opremljenosti, efikasnosti i komoditeta u adekvatnim radnim prostorijama.

U Veterinarskom zavodu Zemun a.d., Beograd trenutno se realizuje projekat integrisanog informatičko-telekomunikacionog sistema i strukturnog kabliranja, odnosno digitalne telefonske i računarske mreže sa prikljućenjem na intranet i internet.
Ceo sistem je povezan sa elektronskim identifikovanjem radnog vremena i prisutnošću zaposlenih i posetilaca u Veterinarskom zavodu Zemun a.d., Beograd, kao i instaliranjem sigurnosno-nadzornog sistema kojim će biti omogućeno funkcionisanjem savremenog sistema daljinskog video-nadzora sa praćenjem pomoću PC-a.

Januar 2007
 

USPEŠNO OKONČAN PROJEKAT UVOĐENJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM PO STANDARDU ISO 9001-2000 SA RAZVOJEM I HACCP PRINCIPIMA, PREDUSLOV TEKUĆEG PROJEKTA UVOĐENJA GMP I GLP USLOVA U PROIZVODNJAMA I LABORATORIJAMA

Valorizaciju neiskorišćenih razvojnih i proizvodnih potencijala Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd vidi prvenstveno neprestanim održavanjem i poboljšavanjem kvaliteta svojih proizvoda i usluga na nivou svetski priznatih proizvođača u oblasti veterinarske medicine i ishrane životinja uz konkurentnu cenu proizvoda.

Dosledna primena sistema kvaliteta prema standardu: ISO 9001-2000 i HACCP principima, bezuslovna težnja ka Total Quality Management - u omogućila je preduzeću Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd da kao jedinstven proizvođač hrane za životinje, veterinarskih lekova, vakcina i dijagnostičkih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini uspešno obavi sertifikacionu proveru sistema upravljanja kvalitetom po standardu:

ISO 9001 : 2000 sa razvojem i HACCP principima

Kao jedna od jedinstvenih i vodeća kuća u Srbiji i ovom delu Evrope za proizvodnju, razvoj, unapređenje i kontrolu hrane za životinje, veterinarskih lekova, vakcina i dijagnostičkih sredstava, Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd teži da u svom poslovanju u svemu izlazi u susret zahtevima kupaca, klijenata kao i poslovnim partnerima u zemlji i inostranstvu.

Decembar 2006

 


Intenzivnom stručnom preventivom protiv ptičijeg gripa i kancerogenih oboljenja

Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd kao najznačajniji i najveći proizvodjač hrane i dodataka hrani za životinje, veterinarskih vakcina i veterinarskih lekova, daje pun doprinos opštem zdravlju životinja i ljudi u prevenciji protiv ptičijeg gripa kao i kancerogenih oboljenja ljudi.

Stručnim predavanjem i savetovanjem sa profesorom Peter Surai, Scottish Agricultural Collage, koji je ujedno i honorarni i gostujući profesor na više svetskih poljoprivrednih i medicinskih univerziteta u oblasti ishrane i fiziologije, kao i stručni konsultant kompanije Alltech® jednog od vodećih svetskih proizvodjača biotehnoloških proizvoda, stručnjaci Veterinarskog zavoda Zemun a.d., Beograd imali su priliku da se bliže upoznaju sa svetskim istraživačkim radom i trendovima, kao i da razmene iskustva sa profesorom Peter Surai i dostignućima kompanije Alltech®.

Profesor Peter Surai, naučnik koji je radio mnogobrojna istraživanja sa organski vezanim selenom i vitaminom E kod ishrane živine i ostalih domaćih životinja sa naglaskom na njihovu antioksidativnu ulogu, povećanju nivoa imuniteta, smanjenju mogućnosti mutacije virusa i postizanju višestruko boljih proizvodnih i zdravstvenih rezultata u uzgajanju domaćih životinja.

Deponovanjem organski vezanog selena u mesu, mleku i jajima preventivno se deluje na pojavu kancerogenih oboljenja kod ljudi pošto je dokazano da spadamo u red zemalja čije stanovnistvo ne dobija osnovne potrebe selena putem uobičajene ishrane.

Po završenoj prezentaciji i aktivnoj diskusiji sa stručnjacima Veterinarskog zavoda Zemun a.d., Beograd i njihovim iskustvenim podacima u proizvodnji, praksi i laboratorijama, sagledani su svi aspekti, mogućnosti i perspektive sa kojima Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd raspolaže u proizvodnji zdrave hrane za životinje a samim tim i direktan doprinos u zdravoj ishrani ljudi.

Zaključak da je kvalitet produkt zajedničkih umnih i fizičkih napora i saradnje sa svetski priznatim proizvodjačima dokazuje da smo „Odgovoran tim sa jasnom vizijom o zdravoj budućnosti“, gde se odrzavanje visokokvalitetnog zdravstvenog stanja životinja direktno reflektuje na zdravlje ljudi, što pokazuju i najnovija dogadjanja vezana za ptičiji grip.

Korišćenjem najnovijih svetskih dostignuća, sirovina i dodataka hrani za životinje, kao i stručnih iskustava u ishrani životinja, vakcinalnoj zaštiti i lečenju životinja, višestrukim kvalitetom svojih proizvoda Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd je aktivno uključen u borbu protiv ptičijeg gripa i preventive kancerogenih oboljenja ljudi.

Novembar 2005

 

Izveštaj revizorske kuće za 2004

Objavljen je godišnji finansijski izveštaji za prethodnu godinu. Dokument je izradila ovlašćena revizorska kuća po medjunarodnim standardima. Kompletan finansijski izveštaj kao i pismo Skupštini akcionara možete preuzeti sa naše Internet prezentacije:

Godišnji finansijski izveštaj 2004 (262 kb)

Pismo skupštini akcionara (144 kb)

Avgust 2005

 

Nova Internet prezentacija

Od ovog meseca zvanično je počela sa radom nova Internet prezentacija Veterinarskog zavoda Zemun a.d., Beograd. Osim obilja korisnih informacija kako za domaće tako i za inostrane poslovne partnere, jedna od velikih novosti je kompletan online vademecum vodič - kroz sve proizvode Veterinarskog zavoda Zemun a.d., Beograd
 

Juli 2005
 


Promene u vlasničkoj strukturi

 

Konzorcijum "Zekstra-Bankom" postao je vlasnik 70% društvenog kapitala, odnosno, 76,34% akcija preduzeća "Veterinarski zavod" a.d. Zemun od ukupnog broja akcija koje daju pravo glasa. Stalno usavrsavanje, istraživanje i razvoj, prosirivanje proizvodnog asortimana, odgovornost i visoki standardi u kvalitetu proizvoda predstavalju osnovu liderske pozicije Veterinarskog zavoda Zemun a.d., Beograd već skoro 70 godina.


Februar 2005


 

NASLOVNA        MAPA SAJTA        KONTAKT        PRETRAGA